Norconsult AB

Inrapporterade klimatmål:

Vårt största bidrag till en hållbar samhällsutveckling kommer i de kundprojekt vi åtar oss. Men rådande trender inom hållbarhet, exempelvis att utsläppen inte minskar i den takt som behövs för att nå ambitionerna i Parisavtalet och Sveriges nationella klimatmål, får oss att vilja göra mer.

Vi har därför utöver det arbete som vi gör i våra projekt satt upp ambitiösa hållbarhetsmål för den interna verksamheten. De som omfattar klimat listas nedan:

Delmål:
– Utsläppen av växthusgaser ska visa en tydligt minskande trend 2022.
– Utsläppen av växthusgaser ska vara 50 % mindre 2025 jämfört med basåret.
– Norconsult ska leva upp till krav enligt standard för klimatneutralitet, 14021.

Huvudmål:
Norconsults egna verksamhet ska ha nettonollutsläpp senast 2030, dvs minst 85 % lägre än basåret 2019 (resterande 15 % får tillgodoräknas genom klimatkompensation). I klimatmålet för 2030 ingår väsentliga utsläpp från alla tre scope i GHG-protokollet.

Läs mer om Norconsults klimatarbete