Norconsult AB

Inrapporterade klimatmål:

Vårt största bidrag till en hållbar samhällsutveckling kommer i de kundprojekt vi åtar oss. Men rådande trender inom hållbarhet, exempelvis att utsläppen inte minskar i den takt som behövs för att nå ambitionerna i Parisavtalet och Sveriges nationella klimatmål, får oss att vilja göra mer.

Vi har därför utöver det arbete som vi gör i våra projekt satt upp ett ambitiöst klimatmål för vår verksamhet.

Huvudmål:
Norconsults egna verksamhet ska ha nettonollutsläpp senast 2030, dvs minst 85 % lägre än basåret 2019 (resterande 15 % får tillgodoräknas genom klimatkompensation). Vi ska sänka våra utsläpp linjärt med 8 % per år och medelanställd. I klimatmålet ingår väsentliga utsläpp från alla tre scope i GHG-protokollet.

Läs mer om Norconsults klimatarbete