Nobina AB

Inrapporterade klimatmål:

Nobina vill minska sina koldioxidutsläpp per körd kilometer med 80 procent fram till 2030, jämfört med 2015 års nivå. Klimatmålet avser växthusgasintensiteten mätt i koldioxidekvivalenter per körd kilometer.  

Läs mer om Nobinas klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.