Mölndalsbostäder

Inrapporterade klimatmål:
Mölndalsbostäder mål och delmål för minskad klimatbelastning följer målen i Färdplan för fossilfri bygg- och anläggningsbransch. År 2025 ska bland annat nyproducerade byggnader ha 25% lägre klimatbelastning jämfört med 2015 och år 2030 ska klimatbelastning ha reducerats till hälften, för att år 2045 ha nettonollutsläpp av växthusgaser.

Mölndalsbostäder deltar även i Allmännyttans Klimatinitiativ med mål att år 2030 vara fossilfria inom energi för uppvärmning, fastighetsel och bränsle.