Länsstyrelsen i Örebro län

Inrapporterade klimatmål:

Nedan framgår de mål som Länsstyrelsen i Örebro län har i sitt miljöledningsarbete och som är mest relevanta för detta område.

Mål 3) Upphandling:
Värdet på de upphandlingar där det ställts miljökrav ska 2024 uppgå till minst 75 % av det totala värdet för samtliga upphandlingar. Målet beräknas på samtliga upphandlingar som överstiger 50 000 kr. Med miljökrav avses något som antas medför en förbättring ur miljö-, energi- eller klimatsynpunkt.

Mål 4) Energianvändning:
Energianvändningen per kvadratmeter ska 2024 ha minskat med 5 % jämfört med 2021. Eventuellt egenproducerad förnybar energi får tillskrivas minskningen. Energianvändningen för verksamhetsel och fastighetsel ska till sitt ursprung vara 100 % förnybar.

Mål 5) Tjänsteresor:
Utsläpp från tjänsteresor ska 2024 ha minskat med 50 % jämfört med 2021. Målet mäts i kg koldioxid per årsarbetskraft. 2025 ska vi inte ha några nettoutsläpp av koldioxid från tjänsteresor.

Länsstyrelsen leder även det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan där det finns gemensamma mål framtagna i Energi- och klimatprogram för Örebro län 2021–2025.

Läs mer om Länsstyrelsen i Örebro läns klimatarbete