Länsstyrelsen i Örebro län

Inrapporterade klimatmål:

Nedan framgår de mål som Länsstyrelsen i Örebro län har i sitt miljöledningsarbete och som är mest relevanta för detta område.

Mål 3) Miljöarbete:
Länsstyrelsen ska samordna och driva på för en hållbar utveckling i länet i linje med våra uppdrag. Miljömålen ska beaktas i verksamhetsplaneringen och ändamålsenliga aktiviteter fastställda i handlingsplaner ska genomföras.

Mål 4) Upphandling:
Länsstyrelsen ska ställa miljökrav i alla upphandlingar där det medför förbättringar ur miljö-, energi- eller klimatsynpunkt. Kraven ska ha ett naturligt samband och stå i proportion till det som upphandlas.

Mål 5) Energianvändning:
Energianvändningen per kvadratmeter ska 2021 ha minskat med 5% jämfört med 2018. Eventuellt egenproducerad förnybar energi får tillskrivas minskningen.

Energianvändningen för verksamhetsel och fastighetsel ska till sitt ursprung vara 100 % förnybar.

Mål 6) Tjänsteresor:
Utsläpp från tjänsteresor ska 2021 ha minskat med 35 % jämfört med 2018. Målet mäts i kg koldioxid per årsarbetskraft.

2025 ska vi inte ha några nettoutsläpp av koldioxid från tjänsteresor, undantaget de tjänsteresor som ingått i den interna klimatväxlingen.  

Läs mer om Länsstyrelsen i Örebro läns klimatarbete