Landskrona stad

Inrapporterade klimatmål:

Landskrona stads miljömål till och med 2020 anger bland annat:

  • Staden ska ha hållbara energisystem vilket innebär att dels den egenproducerade el och värmen ska vara fossilfri dels att den el och värme som kommunen handlar upp ska vara fossilfri. Det innebär också att staden ska ha ett aktivt arbete med energieffektiviseringar av det egna fastighetsbeståndet samt ska ställa energikrav på exploateringar som sker i egen regi.
  • Staden ska ha hållbara transportsystem. För att uppnå det ska alla fordon som leasas eller köps in drivas med fossilfri energi. Det innebär också att staden ska samordna fordonshanteringen till en förvaltning och ställa krav på miljöanpassade person- och godstransporter vid entreprenadarbeten.

Staden kommer under 2019 att se över och revidera målen. En del av målen är redan uppnådda medan andra behöver ett fortsatt aktivt arbete.

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.