KTH, Kungliga Tekniska Högskolan

Inrapporterade klimatmål:

Övergripande klimatmål för perioden 2025-2045: KTH är ett ledande tekniskt universitet för klimatomställning och ett klimatneutralt samhälle.

Delmål för utbildning, forskning och samverkan för 2025 – 2030
6.1 KTH är ett ledande tekniskt universitet inom utbildning för hållbar utveckling och för en omställning till ett klimatneutralt samhälle.

6.2 KTH fortsätter att vara ett ledande tekniskt universitet inom forskning för ett klimatneutralt samhälle. Resultat från KTH:s klimatforskning kommer till nytta i samhället på nationell och internationell nivå och bidrar till att uppnå Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp och globala mål kopplat till Parisavtalet.

6.3 KTH uppfattas av sina intressenter som ett ledande universitet för klimatomställning. Detta har fortsatt befästs och vidareutvecklas. Arbetet bedrivs kontinuerligt och nya målsättningar utvecklas under perioden.

Övergripande kvantitativa mål för utsläppsminskningar 2022-2045
Nedan anges kvantitativa mål för hela verksamheten. Basåret är 2015.

6.4 2022: KTH är klimatneutralt avseende Scope 1 (direkta utsläpp från KTH:s egen verksamhet) och minskar utsläppen tydligt från Scope 2 (utsläpp från produktion av inköpt el, värme och kyla).

6.5 2025: KTH är klimatneutralt avseende Scope 1 och 2.

6.6 2030: KTH har minskat sin klimatpåverkan med 60 % avseende Scope 1, 2 och 3 (utsläpp från övriga varor och tjänster som KTH köper in) per årsarbetskraft jämfört med 2015.

6.7 2040: KTH har minskat sin klimatpåverkan med 90 % avseende Scope 1, 2 och 3 per årsarbetskraft jämfört med 2015.

6.8 2045: KTH är klimatneutralt (Scope 1, 2 och 3).

6.9 Efter 2045 har KTH negativa utsläpp.

Läs mer om KTHs klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.