KTH, Kungliga Tekniska Högskolan

Inrapporterade klimatmål: ”Mål 2016-2020:
KTH:s stiftelse- och donationskapital ska placeras så att det bidrar till en hållbar utveckling, koldioxidutsläpp från resor ska minska med 20 % per årsarbetskraft, ökad kunskap om och skapa förutsättningar för IT-lösningar som möjliggör resfria möten. Vid ny- och ombyggnad ska högsta möjliga miljöprestanda eftersträvas.

KTH:s energianvändning ska minska med 10 % (el, fjärrvärme, kyla) per årsarbetskraft, helårsstudent och per kvadratmeter. Till, från, inom och mellan våra campus ska resor och transporter i större utsträckning ske på ett hållbart sätt. Hållbarhetskrav ska ställas i samtliga upphandlingar, avrop och inköp, där så är möjligt.”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.kth.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.