Järfälla kommun

Inrapporterade klimatmål:

Järfälla kommun ska bara använda förnybar energi 2025 och ta sitt ansvar för att uppnå tvågradersmålet.

1. Energin som används i kommunens och bolagens egna verksamheter (utsläpp från kommunens fordon, uppvärmning av kommunens byggnader, el som köps från kommunens egna avtal) ska vara fossilfri år 2025.

2. De fossila utsläppen från tjänsteresor (privata bilar i tjänst, flyg och tåg) inom kommunen ska minska med 50 procent från 2015 till 2025.

3. Köpt energi i kommunens fastighetsbestånd ska minska med 30 procent per kvadratmeter till år 2025 med 2009 som referensår (undantaget Järfällahus som ska minska köpt energi med 20 procent per kvadratmeter till 2025 med 2009 som refe-rensår), och verka för att andel el för uppvärmning ska minska.

4. Kommunen och bolagen ska öka den installerade effekten av egenproducerad för-nybar el i fastighetsbeståndet till 1000 kW innan år 2025 (solenergi, vindkraft eller liknande).

5. Koldioxidutsläpp från fossila bränslen i Järfälla kommun, som geografisk yta, ska minska med 50 procent per invånare till år 2020 och med 100 procent per invånare till år 2050. Mäts i ton CO2 /invånare med 1990 som referensår.

Läs mer om Järfälla kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.