HKScan Sweden AB

Inrapporterade klimatmål: ”HKScan Swedens klimatmål är att minska klimatutsläppen med 95 procent till 2030 jämfört med 2003. Målet är satt i absoluta tal och inkluderar utsläpp i scope 1, scope 2 och tjänsteresor, inköpta intransporter samt produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen i scope 3, enligt GHG-protokollet. Primärproduktionen ingår i målet i det perspektivet att HKScan ska ta fram underlag och formulera strategier för hur och vad företaget kan göra.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.sweden.hkscan.com

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.