HKScan Sweden AB

Inrapporterade klimatmål:

HKScan Sweden har ett klimatmål om att nå nettonoll utsläpp av växthusgaser till 2025, jämfört med 2003. Målet är satt i absoluta tal och inkluderar utsläpp i scope 1, scope 2 och tjänsteresor, inköpta intransporter samt produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen i scope 3.

Under 2019 startade vi Gårdsinitiativet där vi satte mål att till 2030 minska klimatutsläppet från kött med 20%, öka arealer som gynnar biologisk mångfald med 5% och minska övergödning med 20%, som ett snitt för alla våra leverantörer av kött (basår 2019). 2040 ska vi nå nettonoll klimatutsläpp i hela värdekedjan från gård till gaffel.

Läs mer om HKScan Swedens klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.