Halmstads kommun

Inrapporterade klimatmål:

Planen för energi och klimat (KF 2021-06-15 §60) har målsättningen att Halmstad minskar utsläppen av växthusgaser med en takt som bidrar till att Parisavtalet uppnås.

Planen pekar ut fyra fokusområden med mål och åtgärder:

FOKUS 1: Effektiva och fossilfria transporter
FOKUS 2: Resurseffektiv och fossilfri bebyggelse
FOKUS 3: Ett stabilt och hållbart energisystem
FOKUS 4: Klimatsmart konsumtion

 Några kvantifierade mål från planen är;

  • Koldioxidutsläppen från vägtrafik minskar med 70 procent perioden 2010–2030
  • Fossilfria tjänsteresor och transporter senast 2025
  • Energianvändning i bebyggelse är i snitt 3 procent mer effektiv per år från år 2021
  • År 2030 är all energianvändning inom bebyggelsesektorn fossilfri eller återvunnen energi
Läs mer om Halmstads kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.