Halmstads kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Halmstad ska bli en fossilfri kommun
Koldioxidutsläppen från energianvändningen per invånare minskar med 50 procent mellan 1990-2020. Handlingsprogrammet anger flera strategier för att nå klimatmålen, bland annat:

– Omställning till förnybara energikällor
– Fossiloberoende transportsystem
– Öka den lokala produktionen av förnybar el
– Öka produktionen av förnybara bränslen
– Öka efterfrågan på förnybara bränslen och energieffektiva produkter och tjänster
– Engagera fler i omställningen till en mer hållbar energianvändning
Handlingsprogram för hållbar energi (KF 20151124 §143)”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen

Hemsida: www.halmstad.se

 

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.