Goodpoint

Inrapporterade klimatmål:

Goodpoint vill genom vår konsultverksamhet bidra till en minskad användning av fossila bränslen och utsläpp av klimatgaser hos våra kunder och i deras värdekedjor. Vi ska leda ett aktivt arbete för att stärka det engagemang som svenska företag, kommuner, landsting och organisationer visar för att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Goodpoints huvudsakliga bidrag på vägen mot ett fossilfritt Sverige är genom vårt dagliga arbete hos våra kunder, där vi genom rådgivning och klimatförbättrande åtgärder stöttar och utvecklar deras miljö- och klimatarbete. Genom att utföra tjänster som klimatberäkningar, formulera strategier, policyer och mål strävar vi efter att våra kunder bättre ska kunna utvärdera och styra sin miljö- och klimatpåverkan och som resultat förbättra sin prestanda.

Goodpoints utsläpp från den egna verksamheten är mycket små, med en mindre kontorsverksamhet och ett fåtal affärsresor per år. Det interna miljö- och klimatarbetet styrs av ledningssystemet ISO 14001:2015. Goodpoint klimatkompenserar idag utsläpp från våra tjänsteresor och har en miljöpolicy samt reserutiner som styr våra övergripande utsläpp.

Läs mer om Goodpoints klimatarbete