Gamla Uppsala Buss

Inrapporterade klimatmål: ”Den största miljöpåverkan GUB har är genom trafikens utsläpp. Därför är också ett av GUB:s övergripande miljömål att sänka koldioxidutsläppen vilket vi arbetar med dels genom att minska andelen fossila drivmedel, dels genom att köra på ett sådant sätt att bränsleförbrukningen hålls nere.

Målbild 2019: 100% fossilfri andel

Avstämning av Miljömålsprogrammet för 2019 visar att andelen kilometer körda på förnyelsebart drivmedel kunde uppfyllas och landande på 100% (lokalt producerad biogas och biodieseln HVO100).

2020 är målet fortsatt satt till 100% fossilfrihet.

Vi ska minska vår klimatpåverkan genom att minska utsläppen av koldioxid.

Målbild år 2019: ≤0,21 kg/km.

Utsläppen av koldioxid fortsätter att gå åt rätt håll; resultatet för 2019 blev 0,12 kg/km, där hela delen härrör från schablonvärdet för bränsleproduktionen, ej vår användning.

2019 har vi som mål 0,12 kg/km.”

Hemsida: www.gub.se