Envigas AB

Inrapporterade klimatmål:

Envigas skapar BioCarbon genom att pyrolysera skogens restprodukter. BioCarbon kan i sin tur ersätta fossilt kol i en mängd olika applikationer, tex i stålindustrin. BioCarbon kan även användas som jordförbättring som i sin tur då agerar som kolsänka. Envigas verksamhet lägger stor tyngd på att vara ett hållbart företag. Vår målsättning är därför att alla inköp, förbrukningsvaror och resor skall köpas in eller utföras med minsta möjliga Co2 footprint.

Läs mer om Envigas klimatarbete