Inrapporterade klimatmål:

Vår verksamhets största påverkan på klimatet är indirekt, genom projekten vi medverkar i – som arkitekter och ingenjörer formar vi framtidens städer, infrastruktur och landskap. Vår målsättning är därför att minska vår klimatpåverkan i projekten genom att välja teknik och material med låg energi- och resursförbrukning avseende anläggningens hela livscykel – från anläggning till drift och återbruk, samt att genom framtidssäker design främja cykeltrafik och övrig klimatsmart mobilitet.

Vår målsättning är även att sprida kunskapen om blågröngrå system – multifunktionella och grönskande stadsrum som fördröjer och renar dagvatten, samt skapar vi en kolsänka i staden. Kol från organiska restprodukter binds i form av biokol i det blågröngrå systemet, istället för att vid nedbrytning släppas ut i atmosfären i form av koldioxid. Dessutom har dagvattenfördröjningen och reningen av dagvattnet positiv påverkan på ekosystemtjänsterna, samt minskar risken för översvämning och överhettning. Vi beräknar klimatpåverkan från vår interna verksamhet med målsättningen att ständigt minska klimatpåverkan från vårt kontor, våra inköp och våra transporter. Vi har tydlig miljöpolicy för transporter i tjänsten och vi har flera förmåner som uppmuntrar till klimatsmart resande. Vår målsättning är att vara klimatneutrala senast år 2030.

Läs mer om Edges klimatarbete