Coca-Cola Europacific Partners Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) har en koncernövergripande klimatstrategi att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040.  Ett delmål i klimatstrategin är att till 2030 reducera de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1, 2 och 3 (basår 2019) med 30 procent, för att sedan nå netto noll år 2040. Målet för 2030 har godkänts av Science Based Targets Initiative (SBTi) att vara i linje med 1,5-gradersmålet och Parisavtalet.

Eftersom drygt 90 procent av utsläppen uppstår i scope 3 krävs nära samarbeten med leverantörer. För att nå netto noll 2040 är målet att 100 procent av CCEP:s strategiska leverantörer ska sätta vetenskapligt baserade reduktionsmål och använda 100 procent förnybar el till 2023 samt dela data för sina utsläpp av växthusgaser.

 

Läs mer om Coca-Colas klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.