Billerud Korsnäs AB

Inrapporterade klimatmål: ”Till 2030 beräknas utsläppen från egen produktion och inköpt energi (scope 1+2) kunna minskas med 59% från 2016 genom investeringar, effektiviseringar, byten av bränslen och ursprungsgarantier för förnybar el. För utsläpp från källor som inte ägs eller kontrolleras av bolaget (scope 3), som transporter av vedråvara och färdiga produkter samt produktionen av inköpta kemikalier, beräknas utsläppen under motsvarande period kunna minskas med 30%.” Se FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.billerudkorsnas.se