AkzoNobel

Inrapporterade klimatmål: Målet är netto-noll-utsläpp till 2030 vilket översätts till att företagens egna utsläpp i scope 1 ska vara minst 85 procent lägre än valt basår över 1990. För att nå netto-noll-utsläpp får övriga utsläpp kompenseras. Målet är fossilbränslefritt företag. I scope 2 ska inköpt energi vara förnybar eller återvunnen. Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Hemsida: www.akzonobel.com/sweden