Inrapporterade klimatmål:

AFRYs affär handlar om att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. AFRY har ett antal koncernövergripande hållbarhetsmål som ligger till grund för styrning av verksamheten, varav två omfattar klimat.

Klimatmål:
•    Öka den nettopositiva påverkan genom våra kunduppdrag för att accelerera hållbarhetsomställningen
•    Halvera CO₂-utsläppen per medarbetare till 2030 och uppnå nettonoll utsläpp till 2040

Kunduppdrag:
Målet att öka den nettopositiva påverkan genom kunduppdragen för att accelerera hållbarhetsomställningen innebär att AFRY fokuserar på transformativa segment som uppvisar stark och långsiktig tillväxt. De transformativa segmenten är Infrastructure, Food & Life Science, Clean Energy och Bioindustry. Målet styrs genom Code of Conduct assessment-processen där potentiella uppdrag ska bedömas utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling samt 1,5-gradersmålet samt genom vår hållbarhetspolicy.

AFRYs egna klimatpåverkan:
AFRY har ett intensitetsmål och ett absolut mål som båda har basåret 2016. Klimatmålen omfattar koldioxidutsläpp från tjänsteresor och energianvändning i kontorslokaler. AFRY har åtagit sig att sätta vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål i linje med 1,5-gradersmålet genom att signera ett åtagande till Science Based Targets initiative (SBTi) och deras högsta ambitionsnivå ”Business Ambition for 1.5°C”. Det innebär att de koncernövergripande CO₂-målen ska revideras för att sedan granskas och valideras av kontrollorganet bakom initiativet under perioden 2020-2022. Styrning sker genom vår hållbarhetspolicy, resedirektiv samt fordonspolicy.

AFRY är en supporting partner till 1.5⁰C Business Playbook, världens första ramverk för exponentiell klimatomställning. Med stöd av 1.5⁰C Business Playbook arbetar vi med att ytterligare anpassa vårt erbjudande, våra lösningar och vårt interna klimatarbete i linje med 1,5-gradersmålet.

Läs mer om AFRYs klimatarbete