Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

Efter att Svante Axelsson redogjort för Fossilfritt Sveriges arbete senaste halvåret höll Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre, en föreläsning om Carbon law. Carbon law beskriver den takt som växthusgasutsläppen måste sjunka med för att vi ska klara tvågradersmålet. Därefter tog Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare vid klimatförhandlingarna, över och beskrev förhandlingarna och vilken roll Talanoa dialogen kan spela.

Svante Axelsson berättade att Fossilfritt Sveriges inspel i Talanoa-dialogen framför allt kommer handla om arbetet med transportsektorn och att vi särskilt vill lyfta fram Transportutmaningen. Det gäller alltså att samla in aktörer som kan skriva under på att ha fossilfria inrikestransporter senast 2030.

Nina Ekelund från Haganitiativet visade hur företag kan samverka och sätta en positiv press på varandra att arbeta fram sina mål. Gunilla Isgren, från Botkyrka kommun, berättade om hur kommunerna i Södertörn, samverkat och redan efter två år lyckats minska utsläppen från transporterna med 70 procent. Anders Kandelin, Norrmejerier, beskrev deras omfattande arbete med att optimera rutter och samköra leveranser med andra företag och Catherine Karagianni, Telia, beskrev hur de minskat sina utsläpp från tjänsteresor genom att använda tekniska lösningar för resfria möten.

Under det som Johanna Lissinger Peitz menade kanske var världens första Talanoa-workshop, diskuterades vilka hinder för att uppnå fossilfria transporter som deltagarna upplever och vilka förslag för att snabba på arbetet de skulle kunna ställa sig bakom. Det förslag som flest ville driva var att bygga ut infrastrukturen för laddning och tankning av biogas, vätgas, etanol och HVO. Flera lyfte också behovet av långsiktighet i politik och förutsättningar för fossilfrihet i transportsektorn samt vikten av att stärka sjöfart och järnväg. Man talade också om behovet att organisationer själva tar fram en policy för tjänsteresor och resfria möten.

Den andra frågan som diskuterades var hur Transportutmaningen skulle kunna få större spridning. Många stod här bakom förslaget att tillsammans skriva debattartiklar, både till lokalpress och branschtidningar och även att bilda regionala grupper för att sprida utmaningen. Man efterlyste också någon form av mediapaket för de som antagit utmaningen och något sätt att lyfta fram goda exempel.

Fossilfritt Sverige går nu vidare med att se över de inkomna förslagen och titta på möjligheterna att tillsammans driva förslag och utmaningar.

Se seminariet här:

Förmiddagen:

ca: 00.10 Svante Axelsson hälsar välkomna
ca: 00.20 Global Carbon Law – så böjer vi kurvan
Johan Rockström, Stockholm Resilience Center
ca: 01.15 Hur kan vi påverka världen
Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare vid klimatförhandlingarna

Eftermiddagen:

00.00 Så kan en organisation räkna fram sina klimatmål – Nina Ekelund, Hagainitiativet
00.25 Goda exempel på att ställa om en organisation
Catherine Karagianni, Telia
Gunilla Isgren, Botkyrka kommun
Anders Kandelin, Norrmejerier
Ca. 01.00 Instruktioner till Talanoa-workshop
Ca. 02.05 Genomgång av workshop.