Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

För att förverkliga de 21 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som näringslivets branscher tagit fram kommer det att krävas ett samlat grepp från politik, myndigheter och näringsliv på ett antal nyckelområden. Därför arbetar Fossilfritt Sverige med att utveckla övergripande strategier som svarar mot de utmaningar som uttrycks i färdplanerna.

Under våren har arbetet inletts med en strategi för en hållbar batterivärdekedja och en strategi för hur biomassan ska räcka till.

Vätgasen har potential att revolutionera både industrin, elsystemet och till viss del transportsystemet. Det beror i huvudsak på att priset på förnybar el liksom elektrolysörerna (som spjälkar vatten till vätgas och syre) rasar i pris. Idag används framför allt vätgas med fossilt ursprung men möjligheterna finns att producera grön vätgas från förnybara källor.

Potentialen är omfattande. Vätgasen kan användas för att lagra förnybar energi som till exempel kan användas för att balansera elnätet, inom transportsektorn och på olika sätt inom industrin där det bland annat har en nyckelroll i utvecklingen av fossilfritt stål.

Att göra ammoniak av den gröna vätgasen gör det också möjligt att producera fossilfri handelsgödsel till jordbruket i stor skala men ammoniak kan också vara en billigare energibärare än vätgasen när det gäller att distribuera energin till olika användare runt om i världen.

Arbetet med att ta fram en vätgas- och ammoniakstrategi kommer att dra igång under hösten och involvera flera olika värdekedjor. Strategin kommer bland annat innehålla en tidsplan med åtgärder som politiken och branschen behöver genomföra för att öka takten i utvecklingen. Målsättningen är att kunna presentera ett resultat för regeringen under våren 2021.