Datum:
Tid: 13.30 - 16.00
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Nu börjar vi arbetet med Fossilfritt Sveriges sjätte strategi som kommer att handla om bio-CCS och CCU. Har du input gällande knäckfrågor, utmaningar och möjligheter? Välkommen till vårt startmöte den 28 mars.

Enligt IPCC krävs åtgärder och tekniker för negativa utsläpp av koldioxid, alltså att koldioxidhalten i atmosfären sänks, för att begränsa den globala uppvärmningen och nå 1,5 graders målet. Infångning och lagring av biogen koldioxid, bio-CCS, kan vara ett av verktygen för att åstadkomma dessa negativa utsläpp.

Fossilfritt Sveriges sjätte strategi kommer därför fokusera på bio-CCS. Strategin kommer också omfatta CCU som innebär att koldioxiden som avskiljs används som råvara i material och produkter.

Vi drar igång arbetet med en rivstart eftermiddagen den 28 mars då vi hoppas att ni vill vara med och bidra med input till strategiarbetet; vilka knäckfrågor, utmaningar och möjligheter finns inom området?

Program

Strategiarbetet – så går det till
Fossilfritt Sverige berättar om hur vi arbetar med strategier och varför vi valt bio-CCS och CCU som ämne för vår sjätte strategi.

  • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
  • Ebba Willerström Ehrning, projektledare, Fossilfritt Sverige

Vägen till nettonollutsläpp 2045 – koldioxidlagringens roll
Vilken roll behöver negativa utsläpp spela för att Sverige ska nå klimatmålet om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045? Klimatpolitiska vägvalsutredningen lämnade över sitt betänkande till regeringen i början av 2020. Hur har området utvecklats sedan dess och vilka utmaningar finns kvar att lösa?

  • David Mjureke, senior rådgivare klimat och energi, WWF och tidigare utredningssekreterare Vägvalsutredningen

Energimyndighetens arbete
Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att främja arbetet med CCS i Sverige. Vad gör de och hur går det?

  • Klara Helstad, enhetschef hållbar industri, Energimyndigheten

Industrins möjligheter och utmaningar
Hur ser affärsmöjligheterna ut för företag att fånga in och lagra eller använda biogen koldioxid? Vad driver dem? Och vad står i vägen för att de genom tekniken kan stärka Sveriges konkurrenskraft ytterligare?

  • Erik Rylander, affärsansvarig BECCS Stockholm Exergi
  • Maria Persdotter Isaksson, näringspolitisk expert, Södra
  • Claes Fredriksson, VD och grundare, Liquid Wind

Runda bord-samtal
Vilka är de viktigaste knäckfrågorna och utmaningarna inom bio-CCS och CCU som strategin bör adressera? Inom vilka områden kan strategin göra mest nytta och snabba på arbetet? Resultatet från diskussionerna kommer sedan att användas i det fortsatta arbetet med strategin.

Sammanfattning
Vi sammanfattar vad vi tar med oss från dagens möte och vad som blir nästa steg i arbetet.


När: Tisdag den 28 mars kl. 13.30-16.00, vi bjuder på lunch från 12.30

Var: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Anmäl dig här