Skidanläggningsbranschens färdplan

Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

Omställningen i branschen har redan börjat. Sedan 2018 har utsläppen från anläggningarna minskat med 40 procent framför allt genom en övergång till biodiesel i pistmaskinerna. Även snötillverkningen har blivit mer energieffektiv och det går idag bara åt en sjundedel så mycket el för att tillverka snö som det gjorde för fyrtio år sedan.

I färdplanen beskrivs vägen framåt som bland annat innebär fortsatta satsningar på biodrivmedel, introduktion av elskotrar och att köpa in och själva producera förnybarenergi i form av solceller och vindkraftverk.

Men utsläppen som är relaterade till skidanläggningarna är inte begränsade till den egna verksamheten. 80 procent av skidgästernas utsläpp kommer från resan till skidanläggningen. Företagen i branschen kan bara i begränsad omfattning påverka detta själva. Både när det gäller att tanka förnybart och att ta sig till backarna kollektivt behövs insatser från politiskt håll.

Bland annat uppmanar branschen riksdag och regering att:

  1. Behålla skattebefrielsen på höginblandade biodrivmedel.
  2. Snabbt bygga ut laddinfrastrukturen i hela landet så att det går att köra på el till och från skidorter i hela landet.
  3. Ge Vinnova i uppdrag att skapa ett kompetenscentrum inom snö och vinterklimat.
  4. Ge uppdrag till lämplig myndighet att utreda vinterbesöksnäringens resmönster och potential att minska klimatpåverkan.
  5. Dubblera nattågstrafiken och etablera busslinjer till skidorter.

Skidanläggningsbranschen kommer, i sällskap med sju andra branscher, att lämna över sin färdplan till regeringen den 18 mars.

Till färdplanen…