Konferens: Lätt för kommunerna att göra rätt

Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

Kommuner och regioner har möjlighet att påverka både kommuninvånare och näringsliv och kan visa vägen mot ett fossilfritt samhälle. Det finns också många vinster med att genomföra åtgärder för att minska utsläppen. Det kan handla om både ekonomi, hälsa och överhuvudtaget att göra kommunen eller regionen attraktivare för både invånare och näringsliv.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, talade under konferensen om vikten av att använda upphandlingen som ett verktyg i klimatarbetet och att grundläget borde vara att all offentlig upphandling ska vara fossilfri.

Läs mer om tio exempel på lyckade upphandlingar som fler kommuner kan inspireras av.

Klimatkommunernas Filippa Borgström och ordförande Lennart Bondesson lyfte fram tio steg för att minska utsläppen som alla kommuner kan ta.

Ta del av alla exempel och material som kan underlätta genomförande på Klimatkommunernas hemsida.

Under rubriken ”Från bördefördelning till skördefördelning” berättade Mikael Karlsson, docent på KTH, om vikten av att räkna med de sidonyttor som klimatåtgärder för med sig. Om man räknar in hälsoeffekterna av till exempel satsningar på gång- och cykelbanor kan man se att åtgärderna inte alls är dyra utan tvärtom blir besparingar.

Mikael Karlssons presentation (pdf)

Dokumentation från den workshop om synergier i klimatarbetet som genomfördes under eftermiddagen inarbetas nu i den kommande rapporten om sidonyttor. Rapporten kommer att publiceras vid senare tillfälle.

Bland de exempel som lyftes under dagen handlade flera om transporter. Att samordna varudistributionen är en vanlig metod som flera kommuner redan jobbar med som minskar antalet leveranser och därmed utsläppen men också ökar möjligheterna för lokala producenter att delta i upphandlingar där transportkrav annars kan ligga i vägen. Uppsala kommun har tagit fram ett ramavtal för persontransporter med höga krav på förnybart bränsle och Stockholms stad har krav på helt fossilfria leverenaser av städ- och kemikalieprodukter.


Medverkande:Maisa Young, miljöhandläggare, Uppsala kommun, Olof Moen, forskningsledare, Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution och Per Erik Österlund, projektledare, Stockholms stad

Flera kommuner kunde berätta om hur de antagit Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning vilket innebär att de enbart har klimatbonusbilar som tjänstebilar. Thea Olander Arwidsson från Lunds kommun kunde berätta hur man kunnat minska antalet fordon genom att olika verksamheter har gemensamma fordonspooler vilket naturligtvis innebär en besparing.


Medverkande: Lise Nordin, klimatsamordnare, Västra Götalandsregionen, Sara Gripstrand, hållbarhetsstrateg, Kalmar kommun och Thea Ohlander Arfwidsson, Strategiskt mobilitetsansvarig Lunds kommun

En kommun som ständigt dyker upp när klimat och upphandlingar diskuteras är Helsingborg. Med en långsiktig politisk samsyn har man där lyckats få klimatfrågan att genomsyra hela verksamheten. De talade under konferensen om vikten av dialog, så väl mellan olika avdelningar inom kommunen som med leverantörerna.


Medverkande: Lars Thunberg, kommunalråd, Helsingborgs stad, Kristina Fägerskiöld, hållbarhetsstrateg, Helsingborgs stad, och Tina Appelqvist, Klimat och miljöansvarig, Helsingborgshem

Byggsektorns utmaningar lyftes under en paneldiskussion där Elin Olsson, statssekreterare hos bostadsministern,   berättade ambitionen att ta fram klimatdeklarationer för byggnader. Göteborgs stad går dock före och begär in klimatdeklarationer redan nu  och jämför så gott det går och branschen har tagit fram ett eget verktyg där klimatavtrycket från en byggnad kan beräknas med generiska data.


Medverkande: Elin Olsson, statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsministern, Madeleine Hjortsberg, Boverket, Helena Ulfsparre, Familjebostäder, Agneta Wannerström, Skanska och Nina Jacobsson Stålheim, Lokalförvaltingen Göteborgs stad

Ett annat exempel på åtgärder med stora synergieffekter är hur Södertälje kommun arbetat med mat i verksamheten. Med fokus på bland annat mer lokalproducerat och tillagning på plats har man minskat utsläpp, gynnat lokalt näringsliv och kapat kostnader på en gång.

Medverkande: Sara Jervfors, kostchef, Södertälje kommun

Avslutningsvis berättade Johanna Bjuhr Männer, miljöstrateg, Västra Götalandsregionen om hur man genom att använda innovations upphandling gått över till att använda biobaserad plast i en del förbrukningsprodukter som medicinbägare och matförpackningar. Förbrukningsprodukter står för en stor del av växthusgasutsläppen från vården.

Medverkande: Johanna Bjuhr Männer, miljöstrateg, Västra Götalandsregionen

Se konferensen i sin helhet

Program:

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Klimatkrav i offentlig upphandling
En nyckel till industrins omställning
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

10.20 Klimatkommunernas tiopunktslista
Handfasta tips till Sveriges kommuner
Lennart Bondesson, ordf, Klimatkommunerna
Maria Ivansson, verksamhetsledare, Klimatkommunerna
Filippa Borgström, verksamhetsledare, Klimatkommunerna

10.50 Från bördefördelning till skördefördelning
Om klimatåtgärdernas stora sidonyttor
Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, KTH

11.05 Fossilfria persontransporter
Omställning av skolskjuts och färdtjänst
Maisa Young, miljöhandläggare, Uppsala kommun

11.15 Minskad trafik med samordnad varudistribution
Populära åtgärden som kan bli lönsam
Olof Moen, forskningsledare, Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

11.25 Strategier för att ställa rätt krav
Navigera rätt i upphandling av transporter
Per Erik Österlund, projektledare, Stockholms stad

11.35 Tjänstebilsutmaningen
Fordonsmarknaden förändras och kommunerna kan driva på
Lise Nordin,  klimatsamordnare, Västra Götalandsregionen
Sara Gripstrand, hållbarhetsstrateg, Kalmar kommun
Thea Ohlander Arfwidsson, Strategiskt mobilitetsansvarig Lunds kommun

12.00 Lunch

13.00 Vad gör de rätt i Helsingborg?
Vision, leverantörsdialog, trappstegsmodell och tävlingsmoment – strategier för förbättrad upphandling i kommunen som blivit Sveriges miljöbästa tre år i rad
Lars Thunberg, kommunalråd, Helsingborgs stad
Kristina Fägerskiöld, hållbarhetsstrateg, Helsingborgs stad
Tina Appelqvist, Klimat och miljöansvarig, Helsingborgshem

13.30 Bygga klimatsmart i kommunen
Utmaningar och möjligheter
Elin Olsson, statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsministern
Madeleine Hjortsberg, Boverket
Helena Ulfsparre, Familjebostäder
Agneta Wannerström, Skanska
Nina Jacobsson Stålheim, Lokalförvaltingen Göteborgs stad

14.00 Fika

14.30 Workshop: Synergier av klimatåtgärder
Workshop om att greppa sidonyttor i klimatarbetet med docent Mikael Karlsson, Fil Dr Eva Alfredsson, och miljöekonom Nils Westling; KTH

15.30 Höga krav på skolmaten
Ingen motsättning mellan nyttigt, gott och klimatsmart i Södertälje
Sara Jervfors, kostchef, Södertälje kommun

15.40 Förbrukningsprodukter i verksamheten
Ökad andel förnybart material genom upphandling
Johanna Bjuhr Männer, miljöstrateg, Västra Götalandsregionen

15.50 Avslutning – lärdomar från dagen

16.00 Slut

Moderator: Svante Axelsson och Karin Bagge, Fossilfritt Sverige