Fem exportarenor för fossilfria transporter

Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

Dessa fem arenor utgörs av existerande projekt som nu kan gå från innovationsfas till kommersiella satsningar så att upphandlande företag och offentliga aktörer på den globala marknaden kan studera fossilfria transportlösningar som fungerar storskaligt så att de vågar göra beställningar. På så sätt främjas den svenska exporten samtidigt som det bidrar till den globala omställningen av transportsektorn.

Arenorna är:

Elväg i Gävleborg
Utanför Sandviken har redan en kortare elväg byggts upp i samverkan mellan myndigheter och näringsliv. Regeringarna i Sverige och Tyskland har startat ett samarbete för att tillsammans utveckla denna teknik. Industriklustret i Gävle, Sandviken och Borlänge har de praktiska förutsättningarna för att nu genomföra elvägskonceptet fullt ut i kommersiell skala. En utbyggnad av elvägar i Sverige i den kommande nationella planen för infrastruktur skulle främja både klimatet och konkurrenskraften hos svensk industri.

Flytande biogas i Kalmar län
Biogasen är ett klimatsmart biodrivmedel eftersom det i huvudsak använder avfall som råvara. För att biogasen ska övergå från att främst användas lokalt till att bli ett nationellt bränsle är det viktigt att göra den flytande så att den kan driva både tunga fordon och färjor. Kalmar har ett strategiskt läge för detta ändamål och har redan påbörjat en sådan vidareförädling av biogasen.

Logistikarena i Stockholm
Den stora utmaningen inom godstransporterna är att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla mobilitetskoncept som effektiviserar transportarbetet så att både trängsel och kostnader minskar. Smarta logistiksamarbeten mellan olika aktörer finns redan men behöver genomföras i större skala för att verkligen visa dess fulla potential.

Etanolkluster i Norrköping
Bioraffinaderiet i Norrköping producerar världens klimatbästa etanol. Etanolen från denna anläggning minskar utsläppen av växthusgaser med över 90 procent jämfört med bensin när den används som drivmedel. Idag exporteras all denna etanol till Tyskland där den är högre värderad än i Sverige. En etanolarena kan visa hur klimatnyttan behålls i Sverige i och med en omställning av tunga transporter till etanoldrift, vilket samtidigt gynnar den svenska landsbygden och lantbruket.

Uppkopplad elstad i Göteborg
I Göteborg var kollektivtrafiken tidigt ute med elbussar i linjetrafik. I takt med att elektrifieringen av personbilar, lastbilar, fartyg och arbetsmaskiner fortskrider kan Göteborg vara ett skyltfönster för elektrifieringens möjligheter inom trafiksektorn i stort.