Ändra tjänstebilspolicy – utmaningar och möjligheter

Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

Tjänstebilsutmaningen innebär att företag, kommuner, regioner och andra organisationer uppmanas att erbjuda enbart elbilar, snåla laddhybrider och biogasbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Det är de här bilarna som har genomsnittliga utsläpp på under 60 gram koldioxid per kilometer som får bonus i det nya bonus-malus-systemet och det är viktigt att snabbt etablera dem på marknaden för att vi ska nå målet på 70 procents minskning av växthusgaser från vägtransporterna till 2030. Här kan företag och organisationer spela en stor roll utan att det innebär stora kostnader.

Att enbart köpa eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar i en organisation behöver inte bli dyrare men kan innebära en högre initial kostnad. Det kan därför krävas att man skriver om sin tjänstebilspolicy så att organisationens totala kostnad räknas in i beslutsunderlaget. Det innebär alltså att man inkluderar drivmedelskostnader och det lägre förmånsvärdet för dessa ”miljöbilar” i beräkningarna.

Fossilfritt Sverige har varit i kontakt med några av de företag och organisationer som antagit Tjänstebilsutmaningen och frågat hur de har gjort. Förutsättningarna för olika organisationer skiljer sig mycket åt men gemensamt lyfter de fram betydelsen av att beslutet är väl förankrat i organisationens ledning. Med ett långsiktigt mål för att organisationen ska bli klimatneutral blir det lättare att motivera högre initiala kostnader.

– För att lyckas med omställningen till en helt fossiloberoende fordonsflotta krävdes en förändring i prisbasbeloppet som tidigare var 7,5 vilket vi justerade till 12 prisbasbelopp. För att motivera den ökade kostnaden gjorde vi en totalkostnadsanalys som totalt sett visar att det skulle bli ungefär samma kostnad. På så vis gavs det utrymme att t. ex. välja en laddhybrid eller elbil då de normalt sett är lite dyrare initialt men billigare att köra, säger Filip Elland på Castellum.

Nedsättningen av förmånsvärdet på elbilar, laddhybrider och gasbilar kan göras av arbetsgivaren själv om nybilspriset är högre än närmast jämförbara bil utan miljöteknik. Det sker genom att priset först justeras till en jämförbar bil och sedan sänks förmånsvärdet med 40%, max 10 000 kronor.

Västra Götalandsregionen har inskrivet en fordonsprioritering i sin miljöplan för 2017 – 2020 som gör att man endast kan välja biogasbilar, laddhybrider och elbilar. Det krävs en särskild dispens från servicedirektören för att beställa något annat vilket i princip inte händer. Ett beslut om att prioritera biogasbilar togs redan 2009 men den verkliga effekten kom först när dispenskravet infördes 2014.

– En annan sak som bidragit till den goda utvecklingen de senaste åren är det arbete som gjordes 2010/2011 då man gjorde en total översyn på alla fordon som ledde fram till att Regionservice fick ansvar för alla fordon och därmed kunde ta bort väldigt många fordon och dessutom flytta runt fordon så att alla får många körtimmar per år, säger Lars Karlsson på miljöavdelningen, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen.

Vattenfall har fattat ett inriktningsbeslut att från 2017 att elektrifiera sin fordonsflotta och arbetar för att gradvis ersätta alla sina 1 700 fordon i Sverige med elbilar och laddhybrider. Av dessa 1 700 fordon är ca 200 tjänstebilar/förmånsbilar. De tillämpar operationell leasing för dessa och övergången till elbilar och laddhybrider ska ske under en treårsperiod eftersom leasingperioderna löper på tre år. Vattenfall beräknar initialt med en ökad kostnad men räknar med att i takt med nya modeller lanseras så kommer kostnaden att sjunka.

För Vattenfalls ca 1 500 servicebilar genomförs för närvarande ett pilotprojekt för att hitta lämpliga användningsområden och fordon, med målsättning att alla nyinköpta fordon efter pilotperioden ska kunna vara eldrivna.

– För tjänstebilarna tycker vi generellt att införandet har gått bra. En utmaning är dock frågan kring laddmöjligheter. Efterfrågan på att kunna ladda på våra olika kontor har ökat och vi ser att infrastrukturen kring laddmöjligheter behöver öka. I och med den nya policyn har en projektgrupp tillsatts för att titta på infrastrukturen kring våra laddmöjligheter på kontoren och vi har även tittat på lösningar för föraren på hemmaadressen, säger Michelle von Gyllenpalm på Vattenfall.

För mer information om de aktuella exemplen kontakta:
Filip Elland, Castellum, Filip.elland@castellum.se
Lars Karlsson, Västra Götalandsregionen, lars.olov.karlsson@vgregion.se
Michelle von Gyllenpalm, Vattenfall, michelle.vongyllenpalm@vattenfall.com

Information om förmånsnedsättning från Skatteverket 

Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter 

För mer information om hur din organisation kan formulera en tjänstebilspolicy eller utforma ett beräkningsunderlag på ett sätt som visar om en miljöbil kan bli kostnadsneutral för er går det också att vända sig direkt till försäljarna av respektive bilar som naturligtvis gärna visar hur just deras bilar kan bli lönsamma för er.