Rapport: 5 förslag för en snabb omställning av samhällsbyggnadssektorn

Idag överlämnar Fossilfritt Sverige fem förslag till regeringen för att snabba på samhällsbyggnadssektorns klimatomställning. Sektorn står för ungefär 20 procent av Sveriges utsläpp och spelar en nyckelroll i flera utsläppstunga och energikrävande värdekedjor.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som visar hur det i praktiken ska gå till att bli klimatneutrala till 2045. Samhällsbyggnadssektorn är en stor köpare av utsläppande material som betong och stål, och formar både hur mycket energi samhället konsumerar och påverkar våra möjligheter till hållbart resande.

Spetsprojekt visar vägen
Flerbostadshuset Kungsörnen i Helsingborg är ett exempel på framtidens byggande. Det byggdes på anbudet med lägst pris, samtidigt som det innebar 50 procent lägre klimatavtryck än standard. Lösningarna finns med andra ord, men nu måste de skalas upp och gå från goda exempel till industristandard.

– Nu vill branschen öka takten och uppgradering av deras färdplan är ett kvitto på att de är otåliga och vill mer men politiken måste hjälpa till med långsiktiga och ambitiösa förslag som vi nu lämnar över till regeringen,  säger Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige.

I dialog med de branscher som berörs har Fossilfritt Sverige listat fem prioriterade förslag för samhällsbyggnadssektorn som bör finnas med i den klimathandlingsplan som regeringen ska offentliggöra hösten 2023.

– Redan idag går det att halvera utsläppen i olika byggen  utan några större kostnader. Så nu bör den statliga upphandlingen successivt skärpa sina klimatkrav både när det gäller trafikverkets byggande av vägar och järnvägar och fastighetsverkets byggen med målet med att all statlig upphandling ska vara helt klimatneutral senast 2030 säger Svante Axelsson.

Fossilfritt Sverige har släppt politiklistor med förslag till regeringens klimathandlingsplan. Förslagen har tagits fram i dialog med berörda branscher och visar bland annat på viktiga åtgärder för att korta tillståndsprocesser och ställa om transportsektorn.

Förslagen kortfattat

  1. Regeringen bör införa gränsvärden för utsläpp för nya byggnader 2025.
  2. Regeringen bör utveckla och förstärka incitamenten för energieffektiv renovering.
  3. Regeringen bör införa krav på halverad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av nya byggnads- och anläggningsprojekt.
  4. Regeringen bör införa regellättnader för transformation av befintliga byggnader och gynna effektivt nyttjande.
  5. Regeringen bör ge SGU i uppdrag att undersöka bergartskvaliteter för att främja cirkulär användning av byggmaterial.