Företrädare för lantbruk, avfall och avlopp, energi, drivmedel, transporter, kollektivtrafik, industri, kommuner och regioner uppmanar regeringen att skyndsamt agera för biogasens framtid. Om inget görs riskerar vi bland annat ökade utsläpp, företag som sätts i konkurs och dyrare kollektivtrafik.

Skattebefrielsen för biogas och biogasol har drivit på klimatomställning i stora delar av samhället. Några exempel är:

 • Avloppsslam, matavfall och rester från industrin omvandlas till förnybar energi som knuffar ut fossila bränslen.
 • Energiintensivt handelsgödsel har ersatts av rötrester från biogasanläggningar, ett värdefullt bidrag till självförsörjning och beredskap i tider av energikris och stigande priser.
 • Industrier har ställt om till biogas och biogasol i fabriker och transporter.
 • Den upphandlade busstrafiken körs idag till 95 procent på förnybart. I 16 av 21 regioner används biogas i kollektivtrafiken.
 • Biogaslastbilarna dominerar bland alternativa tekniker för tunga lastbilar. 2022 var drygt 8 procent av nyregistreringarna en biogaslastbil.
 • Företag och kommuner har byggt upp ett nät av mer än 200 tankstationer där närmare 50 000 person- och transportbilar tankas med biogas.
 • På bara några år har ett trettiotal tankstationer byggts för långväga tunga transporter som drivs med flytande biogas.
 • Klimatutsläppen har minskat genom byte till biogas i el- och värmeproduktionsanläggningar i bland annat Göteborg och Malmö.
 • Genom Klimatklivet har staten och EU satsat 5 miljarder kronor på ny biogasproduktion, tankstationer och fordon. Motfinansiering från kommuner, regioner och privata aktörer är 6 miljarder.
 • Lantbrukare har investerat miljontals kronor i biogasanläggningar. Ett sextiotal gårdsanläggningar bidrar till ett konkurrenskraftigt lantbruk och minskat fossilberoende samtidigt som det ger försörjningstrygghet för energi och livsmedel. 2022 sökte 144 lantbrukare stöd för att investera i biogasproduktion.

Satsningarna har gett oss nya företag, arbetstillfällen, teknikexport och en ställning som världsledande på området. I takt med att fler länder ställer om ser vi hur svensk kompetens blir alltmer eftertraktat.

Risk för retroaktiv skattesmäll

Men nu har utvecklingen för biogas gjort ett tvärstopp i och med en EU-dom som inte bara innebär att skattebefrielsen dras in. Aktörer som ställt om till biogas riskerar dessutom en retroaktiv skattesmäll på totalt cirka tre miljarder kronor.

– Det är ju ytterst anmärkningsvärt att ett fel från EU-kommissionen riskerar att stänga ner hela biogasbranschen. Nu är det oerhört viktigt att regeringen så fort som det bara går återställer ordningen. Användningen av biogas måste öka igen om vi ska nå våra klimatmål till 2030, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

I ett öppet brev uppmanar Fossilfritt Sverige, tillsammans med en bred uppslutning av aktörer, regeringen och riksdagen att agera skyndsamt för att:

 1. Säkerställa att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse som redan har beviljats.
 2. Återställa full skattebefrielse omgående för biogas och biogasol.
 3. Omgående kommunicera till marknaden att regeringen avser vidta ovanstående åtgärder.

Läs det öppna brevet här