DN Debatt: Fossilfri teknik kan bli vår viktigaste export i historien

Pressmeddelande

Den tillträdande regeringen har en historisk chans att undanröja hinder så att den nya gröna industriella revolutionen inte tappar tempo. Det handlar både om klimatet och att svenska företag ska klara konkurrensen på en världsmarknad som ställer om till fossilfritt. Det skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, tillsammans med 20 branschorganisationer i Dagens Nyheter.

– Det är världsunikt att de svenska industribranscherna själva tagit fram färdplaner som visar att fossilfrihet kan stärka deras konkurrenskraft. Regeringen kommer att ha en hejarklack bestående av företag som är mer oroliga för att omställningen går för långsamt än för fort, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Att göra Sverige till ett fossilfritt föregångsland lägger grunden för ökat välstånd i landet, förutsatt att staten undanröjer de hinder som finns för näringslivet. Det handlar främst om att minska de ekonomiska riskerna för företag, genom förkortade tillståndsprocesser och styrmedel som är förutsägbara och långsiktiga.

I debattartikeln nämns flera politiska styrmedel som oerhört viktiga att behålla, så som Industriklivet och Klimatklivet. Artikelförfattarna har även enats om sex prioriterade områden inför nästa mandatperiod.

  1. En blocköverskridande energiuppgörelse är nödvändig för att företagen ska våga investera långsiktigt. Undanröj hinder för alla fossilfria energislag, utbyggnad av överföringskapacitet och energieffektivisering så att mer el blir tillgängligt snabbt. Arbeta parallellt med acceptansfrågan för kraftproduktion.

  2. Tillståndsprocesserna bör ta hälften så lång tid som idag. Flera av Miljöprövningsutredningens och Klimaträttsutredningens förslag bör genomföras omgående, exempelvis så att företag som ställer om en del av sin verksamhet inte leder till omprövning av hela tillståndet.

  3. Ge det privata näringslivet möjlighet att utveckla resurseffektiva affärsidéer genom en uppdaterad avfallsdefinition och ökade möjligheter att äga och återvinna sitt avfall.

  4. Öka utbildningskapaciteten dramatiskt, då kompetensbrist är ett av våra största problem. Exempelvis inom batteriområdet examineras cirka 50 ingenjörer årligen samtidigt som behovet uppskattas till minst 1500. Undanröj samtidigt hinder för att använda utländsk expertkompetens.  
  5. Driv aktivt frågan om att restprodukter från skogsbruket ska få stödjas i EU:s regelverk för användning inom industrin och för transporter, samt möjliggör för EU-länderna att ha lägre skatter på biobränsle.

  6. Anta en strategi för infångning, lagring och användning av koldioxid från industrins och värmeverkens rökgaser så att produktionen blir klimatneutral eller klimatpositiv.

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter