Pressmeddelande:

Låsningar inom energipolitiken hotar industrins klimatomställning. Nu krävs långsiktiga och breda överenskommelser för att göra det möjligt att genomföra nödvändiga investeringar i elnät och elproduktion. Det skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med företrädare för både energibranschen och industrin.

– Svensk industri har de närmaste åren möjlighet att bidra till storskaliga utsläppsminskningar på global nivå samtidigt som de skapar exportmöjligheter och arbetstillfällen. Men då krävs tillgång på fossilfri el och den utbyggnaden måste få fart nu och inte fastna i politiska låsningar, säger Svante Axelsson. 

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har näringslivets branscher utvecklat 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft med målet om en fossilfri eller klimatneutral industri senast 2045. För att genomföra färdplanerna kommer det att krävas i storleksordningen ett helt nytt elsystem. För de företag som nu står i begrepp att göra miljardinvesteringar ibland annat elektrifiering och vätgasteknik är det viktigt att kunna försäkra sig om att elen kommer fram.

I en debattartikel i lördagens Svenska Dagbladet skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen Sverige, Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB och Mikael Källgren, affärsområdeschef, Förnybar energi, SCA, om riskerna med polariseringen av energidebatten som lätt fastnar i att olika produktionsslag ställs mot varandra.

Artikelförfattarna vill i stället se blocköverskridande uppgörelser inom följande områden:

1. Elnäten måste byggas ut snabbare.  Energidistribution bör utses som riksintresse för att underlätta utbyggnaden och regeringen behöver fastställa att luftledningar alltid är ett förstahandsval.

2. Reformera kommunala vetot och fatta snabbt beslut om havsbaserad vind. Det behövs beslut om de över 30 TWh havsbaserad vindkraft som redan ligger på regeringens bord. Kommunerna ska fortsatt ha vetorätt för ny landbaserad vindkraft men beslut måste komma tidigt i processen och sedan ligga fast. Lokal ersättning vid vindkraftutbyggnad kan också bidra till framdrift för vindkraften i stor skala.

3. Förbered redan nu för småskaliga kärnreaktorer (SMR). Det finns förhoppningar om att de ska bli konkurrenskraftiga och för att möjliggöra investeringar måste politiken skapa förutsättningar genom att uppdatera regelverk och att arbeta för internationell certifiering för serietillverkning.

4. Öka produktionen av el i kraftvärmeverk. Skatten på bioolja gör det olönsamt att producera el i flera av kraftvärmeverken och fler skatter pålagor hämmar investeringar i framtida anläggningar. Därför behövs den fjärr- och kraftvärmestrategi som regeringen aviserat.

5. Alla fossilfria energislag behövs för att klara klimatkrisen.  Dessutom måste tillgången till de systemtjänster som krävs säkras för ett stabilt och konkurrenskraftigt elsystem med hög leveranssäkerhet. Det krävs ersättning till de företag som kan stabilisera elproduktionens frekvenskvalitet.

Läs debattartikeln i SvD