Pressmeddelande:

Bara två av tio känner till att de svenska växthusgasutsläppen minskat sedan 1990. Bara sju procent visste hur mycket. Det visar en undersökning som Novus utfört på uppdrag av Fossilfritt Sverige.

– För att få människor att engagera sig och bidra till minskade utsläpp är det viktigt att de känner till att omställningen redan har börjat. Vi måste bli bättre på att berätta om de allvarliga konsekvenser som klimatförändringarna får men också om de framsteg som görs och hur de kan bidra till ett bättre samhälle, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Novusundersökningen gällde utvecklingen av Sveriges territoriella utsläpp sedan 1990. 40 procent av de tillfrågade trodde att utsläppen ökat medan 21 procent trodde att de minskat. Att den korrekta siffran ligger runt 30 procent kunde bara 7 procent av de tillfrågade.

FRÅGA: Hur har Sveriges territoriella utsläpp (utsläpp inom Sveriges gränser) utvecklats sedan 1990?
SVAR:
Ökat med cirka 30%:       18%
Ökat med cirka 10%:       22%
Oförändrat:               5%
Minskat med cirka 10%:    14%
Minskat med cirka 30%:     7% 
Vet ej:                 34%

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Svante Axelsson och Johan Rockström, professor, Earth System Science och chef för Potsdam Institutet för klimatforskning, idag om behovet av en samlad berättelse som tydliggör hur Sverige ställer om för att nå klimatmålet om nollnettoutsläpp av växthusgaser 2045. De lyfter fram hur det behövs för att mobilisera alla aktörer i samhället när inte bara klimatförändringarna utan nu även omställningen till ett fossilfritt samhälle börjar märkas.

De efterlyser också ett särskilt uppdrag från regeringen till berörda myndigheter att informera om vilka framsteg som görs i arbetet med att göra Sverige till en fossilfri välfärdsnation. 

– I en så här stor omställning dyker det självklart upp konflikter och problem som måste lösas. För att hantera dem på ett bra sätt är det viktigt att våra politiska ledare håller huvudet kallt och visar ledarskap genom att hålla fast vid den inslagna kursen, och berätta hur långt vi har kommit och varför Sverige som land tjänar på en snabb omställning, säger professor Johan Rockström.

Läs debattartikeln i DN

Fakta om utsläppsstatistik:
Territoriella utsläpp av växthusgaser 2020: 46,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter
Minskning 1990-2020: 35%*
Källa: Naturvårdsverket

Statistiken över territoriella utsläpp av växthusgaser tas årligen fram av Naturvårdsverket och är de utsläpp används för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk.

* I undersökningen används siffran ”cirka 30 procent” eftersom undersökningen inleddes innan de slutgiltiga siffrorna för 2020 presenterades. Minskningen 1990-2019 var 29 procent.

Fakta om undersökningen:

Fakta om undersökningen :
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Fossilfritt Sverige.
Antal intervjuer: 1005
Deltagarfrekvens: 58%
Ålder: 18-79 år
Frågeperiod: 16-21 december 2021