Bilar parkerade på gata

Pressmeddelande

Den föreslagna förändringen av miljöbilsdefinitionen riskerar att minska dess trovärdighet som styrmedel samtidigt som det hämmar den svenska produktionen av biogas. Det skriver företrädare för Fossilfritt Sverige, BIL Sweden, 2030-sekretariatet, Miljöfordon Sverige och BioDriv Öst i en debattartikel i Dagens Industri 12 augusti.

– Sverige kan leva upp till EU:s direktiv utan att ändra definitionen. Att utesluta gasbilar skulle bara gå ut över biogasproduktionen och leda till att färre kommuner följer miljöbilsdefinitionen i sina upphandlingar vilket snarast kan leda till ökade utsläpp, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Miljöbilsdefinitionen styr vilka personbilar statliga myndigheter upphandlar. Den används dock även av många kommuner och företag och har ett starkt signalvärde på marknaden. Dagens definition som trädde ikraft förra året är samma som för de bilar som får bonus i bonus-malus-systemet. Det är de bilar som i tester släpper ut mindre än 60 gram koldioxid per kilometer, i praktiken elbilar (inklusive vätgas) och laddhybrider. Dessutom omfattas bilar som drivs med fordonsgas.

Bakgrunden till förslaget om att ändra miljöbilsdefinitionen är ett EU-direktiv om att 38,5 procent av alla offentligt upphandlade bilar ska vara ”rena lätta fordon”. Fram till och med 2025 är det elbilar och laddhybrider som släpper ut max 50 gram per kilometer, en gräns som därefter sänks till noll. Denna definition utesluter alltså gasbilar trots att den fordonsgas som tankas i Sverige till 95 procent består av biogas och produktionen av den bidrar med flera miljönyttor.

Även om gasbilar endast utgör en marginell del av den totala bilförsäljningen utgjorde de 2020 30 procent av kommunernas bilinköp och många kommuner är beroende av dem för sin omställning eftersom elbilar ännu inte kan fylla alla deras behov.

Redan nu är det ett problem att statliga myndigheter till stor del inte alls följer miljöbilsdefinitionen vid sina upphandlingar, endast 47 procent av inköpen följde miljöbilsdefinitionen enligt Transportstyrelsen något som kan väntas minska ytterligare om ramarna blir ännu snävare.

Istället för att ändra definitionen av miljöbilar föreslår artikelförfattarna andra ändringar för att uppnå samma effekt och dessutom skärpa efterlevnaden.

  1. Behåll dagens miljöbilsdefinition och lägg till kravet att andelen ”rena lätta fordon” (max 50 g/km) ska vara minst 38,5 procent i förordningen.
  2. Skärp uppföljningen så att myndigheterna faktiskt också efterlever miljöbilsdefinitionen i högre utsträckning.
  3. Ställ miljökrav på de avsteg från miljöbilsdefinition som i vissa fall måste göras.
  4. Inför krav på att de bilar som kan köras på förnybara drivmedel också ska köras på förnybara drivmedel.

Artikeln är undertecknad av:
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Mattias Bergman, vd, BIL Sweden
Jakob Lagercrantz, vd, 2030-sekretariatet
Jonas Lööf, verksamhetsledare, Miljöfordon Sverige
Beatrice Torgnyson Klemme, vd, BioDriv Öst

Läs artikeln i Dagens Industri