Pressmeddelande

Föråldrade regelverk står i vägen för fastighetsbranschens möjligheter att bidra till utsläppsminskningar inom flera branscher. Fossilfritt Sverige och Fastighetsägarna Sverige föreslår tillsammans med sju fastighetsbolag bland annat att parkeringsnormen slopas, att det ställs utsläppskrav för nybyggda hus och att reglerna för lokala elnät förändras. Det skriver de i en gemensam debattartikel i Dagens Industri idag.

– Fastighetsbranschen har möjlighet att påverka arbetet inom flera av de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som 22 branscher tagit fram. Det gäller såväl producenter av material till byggsektorn som uppvärmningssektorn och de transportrelaterade branscherna. Nu måste regelverken anpassas så att det blir möjligt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Fastighetsbranschen kan påverka utsläppen från byggbranschen genom att efterfråga fossilfria material. Det handlar också om ett bättre utnyttjande av befintliga fastigheter, energieffektivisering, att anamma cirkulära principer och minimera avfall och nytt material vid renoveringar. När det gäller transporter kan fastighetsbolagen underlätta genom att ge tillgång till laddplatser och möjlighet att använda bilpooler, kollektivtrafik och cykel.

Branschen ser dock hur möjligheterna att påverka begränsas av föråldrade regelverk och debattartikeln som undertecknats av Svante Axelsson och vd:arna för HSB Riksförbund, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige, Sveriges Allmännytta, Örebrobostäder AB, Roth Fastigheter, Castellum och Vasakronan lyfter fram fem viktiga beslut för att accelerera utvecklingen.

1. Underlätta för flexibel användning av befintliga fastigheter. Förändra momsreglerna så att de inte förhindrar att kontorslokaler kan nyttjas även för andra ändamål och anpassa hyreslagen så att den bättre hanterar delade lokaler. Det behövs också enklare byggregler vid omvandling av lokalbyggnader till exempelvis bostäder.

2. Ställ utsläppskrav för nybyggda hus. Boverket föreslår att skarpa utsläppskrav ska införas först 2027. För att inte hamna på efterkälken bör de istället införas senast 2025.

3. Förändra reglerna kring lokala nät för att främja energigemenskaper och delning av energi.  Tillståndsprocesserna för att bygga egna elnät mellan fastigheter behöver förenklas så att fler kan dela egenproducerad el, förutsatt att det egna nätet enbart är ett komplement till det allmänna elnätet.

4. Slopa parkeringsnormen och inför mobilitetsnorm. Förändra plan- och bygglagen så att individens möjligheter till mobilitet snarare än antalet parkeringsplatser sätts i fokus.

5. Prissättning av fjärrvärme måste utvecklas för att främja energieffektivisering. Energimyndigheten bör få i uppdrag att utreda hur incitament kan utvecklas så att fjärrvärmetaxor styr mot nationella miljö- och energimål vilket skulle kunna öka lönsamheten för energieffektiviseringsåtgärder.

De som undertecknat artikeln är:
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Pernilla Bonde, vd, HSB Riksförbund
Johanna Frelin, vd, Riksbyggen
Anders Holmestig, vd, Fastighetsägarna Sverige
Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta
Ulf Rohlén, vd, Örebrobostäder AB
Rikard Roth, vd, Roth Fastigheter
Henrik Saxborn, vd, Castellum
Johanna Skogestig, vd, Vasakronan

Läs debattartikeln