Pressmeddelande:

Sex av tio svenskar tror att Sverige kommer att missa målet om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Det visar en ny opinionsundersökning som Novus utfört på uppdrag av Fossilfritt Sverige.

– Jag förstår att många uppfattar målet som tufft men jag tror att vi kommer nå det före 2045. Nu måste politikerna och vi som arbetar med omställningen bli bättre på att förmedla visionen om det fossilfria samhället. Det gäller att visa att målet både är möjligt att nå och dessutom är en väg mot ökad välfärd och högre livskvalitet, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Det svenska klimatmålet som antogs av riksdagen 2017 innebär att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I undersökningen svarade 34 procent ja på frågan om de tror att målet kommer att nås medan 59 procent svarade nej.

Undersökningen visar också att näringslivet tillsammans med riksdag och regering betraktas som de viktigaste aktörerna för att målet ska kunna nås. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft där de beskriver hur de kan bidra till att klimatmålet uppnås.

Att företagen kan stärka sin konkurrenskraft internationellt genom att bli fossilfria är något som nästan hälften (47 procent) av de svarande håller med om medan bara en av tio (12 procent) tar avstånd från påståendet. 63 procent upplever också att svensk industri och svenska företag generellt är positiva till att minska utsläppen för att nå klimatmålet.

– Många företag är inte längre rädda för att omställningen går för fort utan att den går för långsamt. De inser att den som halkar efter riskerar att inte vara kvar på marknaden om några år. Det gör att klimatstrategier har gått från att vara något man visar upp för att vinna skönhetspoäng till att bli centrala delar i affärsstrategierna, säger Svante Axelsson.

Fakta:

Kommer Sverige nå klimatmålet?

Diagram över hur många som tror att Sverige når klimatmålet. Ja, absolut, 4%, Ja, kanske 34%, Nej, antagligen inte, 46%, Nej, absolut inte 13%, Vet ej, 7% Nej
FRÅGA: Sveriges klimatmål är att nettoutsläppen ska vara noll senast år 2045. Det innebär att utsläppen ska vara 85 procent lägre än 1990 samt att resterande utsläpp kan täckas av kompletterande åtgärder. Kommer Sverige att nå det målet eller inte, tror du?

Ökar företagens konkurrenskraft av att de blir fossilfria?

Instämmer du i påståendet? ”Den internationella konkurrenskraften hos svenska företag ökar om de blir fossilfria”
Instämmer helt: 18%
Instämmer delvis: 29%
Varken eller: 21%
Tar delvis avstånd: 7%
Tar helt avstånd: 5%
Vet inte: 20%
FRÅGA: Instämmer du i påståendet? ”Den internationella konkurrenskraften hos svenska företag ökar om de blir fossilfria”

Hur upplever du företagens inställning till att bli fossilfria?

Upplever du att svensk industri och svenska företag i allmänhet är positivt eller negativt inställda till att minska sina utsläpp i enlighet med det svenska klimatmålet?
De är generellt positiva till att minska utsläppen: 63%
De är generellt negativa till att
FRÅGA: Upplever du att svensk industri och svenska företag i allmänhet är positivt eller negativt inställda till att minska sina utsläpp i enlighet med det svenska klimatmålet?

Antal intervjuer: 1015
Målgrupp: Allmänheten, ålder 18-79 år
Fältperiod: 17-21 december 2020

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.