Pressmeddelande:

Tillståndsprocesserna för elledningar är oacceptabelt långa och hotar fördröja genomförandet av de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som 22 näringslivsbranscher tagit fram. I en debattartikel i Dagens Industri föreslår Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, konkreta reformer för att effektivisera processerna.

–  Långa tillståndsprocesser pekas ut som det allvarligaste hindret för att genomföra den industritransformation som nu står för dörren. Det gäller inte minst utvecklingen av fossilfritt stål där nya elledningar är nödvändiga för att producera de stora mängder vätgas som ska ersätta kol i processen, säger Svante Axelsson.

När både industriprocesser och transporter nu elektrifieras ställs nya krav på elnätet och utbyggnadsbehovet är omfattande. De kommande tio åren planeras investeringar på 70 miljarder kronor i transmissionsnätet och sammanlagt 64 miljarder kronor i regionnäten. Varje tidsbesparing är därför viktig.

Att handläggningen för att få tillstånd för en ny elledning idag kan ta upp till tio år innebär att viktiga satsningar kan fördröjas. Samtidigt som processerna måste kortas får det inte ske till priset av bristande demokratisk förankring och transparens.

I debattartikeln välkomnar Fossilfritt Sverige de lagförändringar som regeringen nu föreslagit för att begränsa möjligheterna att överklaga och förenkla ansökningsprocesserna. Men både regeringen, myndigheterna och företagen själva kan göra fler insatser för att förbättra situationen. Företagen måste säkerställa att ansökningshandlingarna håller högkvalitet och myndigheterna måste effektivisera sina processer och bli bättre på att samverka.

Här är sex konkreta förslag som kan leda till snabbare tillståndsprocesser:

  1. Distributionen av el behöver riksintressestatus i likhet för vad som finns för väg- och järnväg för att kunna vägas mot till exempel försvarsintressen och riksintressen för naturvård i en helhetsbedömning.
  2. Lägg fast en tidsatt elektrifieringsplan utifrån den nya förväntade efterfrågan på el i olika delar av landet så att alla berörda parter får möjlighet till bättre framförhållning vad gäller investeringar i stam- och regionnät 
  3. Ställ krav på myndigheter att bestämma en tidsplan, och sätt handläggningsmål för miljöprövningen i regleringsbrev. Upphandling av nätbyggnation bör ske med tydlig tidsgräns och sanktioner om tidsplanen inte hålls.
  4. Det måste säkerställas att den mest lämpliga tekniken används för stamnätet Ett tydligt inriktningsbeslut, likt det som finns i Norge, behövs för att klargöra när luftledningar gäller som standard, och när markkablar kan vara aktuellt.
  5. Näringslivet bör ta fram en guide med lärdomar från bland annat Northvolts tillståndsprocesser som gick mycket snabbt mycket tack vare goda förberedelser från företagets sida.
  6. Besluta omgående om Komet-utredningens förslag om försöksverksamhet för tre särskilt viktiga elledningar.  Med en satsning på 20 miljoner kronor kan man utveckla och samtidigt testa nya arbetssätt för en mer samordnad beredning av de tillstånd och rättigheter som behövs. 

Läs artikeln i sin helhet: DEBATT: Sex förslag för snabbare tillstånd för elledningar (di.se)