För att klara det ökade transportbehovet och klimatmålet måste samverkan mellan de olika transportslagen öka och järnväg och sjöfart ta en större andel av den förväntade godstransportökningen.

På järnvägssidan saknas det fortfarande tågpendlar på flera sträckor där underlaget är stort och där tåget kostnadsmässigt kan konkurrera. Trots att infrastrukturen rustats upp har tillväxten uteblivit.

Svårigheten för tågoperatören är att få alla parter redo att starta vid samma tillfälle men erfarenheter visar att godsvolymerna ökar när tåget väl är i drift.

I en debattartikel i NyTeknik lyfter Svante Axelsson tillsammans med företrädare för företag som är intresserade av att få igång trafiken möjligheterna för staten att knuffa igång nattågspendlar för gods genom att ge tågoperatörerna kostnadstäckning för eventuella tomma platser under en begränsad tid. En nattågspendel på sträckan Göteborg – Eskilstuna – Stockholm skulle fullt utnyttjad kunna ersätta 11 000 lastbilstransporter och kapa utsläppen med över 4000 ton koldioxid per år.

Läs debattartikeln: Vi är redo att dra igång pendeltrafik för godståg nattetid