Idag överlämnar Fossilfritt Sverige och utredningen Samordning för bostadsbyggande ett förslag till regeringen om en nationell kraftsamling för innovativ och hållbar stadsutveckling.

Förslaget kallas för Plusstadskonceptet och utgörs av fyra nationella expon och en världsutställning år 2030 för att visa Sverige och världen vägen till det fossilfria välfärdssamhället.

Plusstadskonceptet handlar om att öka takten i arbetet med hållbar stadsutveckling och skapa värden som kommer staden och invånarna till godo i de stadsdelar som planeras, byggs och byggs om i Sverige under de kommande tio åren. Plus står för lösningar som ger mer än vad de tar.

Plusstäderna är också ett showroom för internationell marknadsföring av innovativ stadsutveckling. Genom att samordnat visa upp nya synergi- och systemlösningar som ger ökad takt i omställningen till ett fossilfritt samhälle ska städerna bidra till ökad export av svenska produkter och tjänster.

I förslaget som lämnas över till statsråden Ibrahim Baylan, Per Bolund, Isabella Lövin och Anders Ygeman föreslås även att satsningen framöver leds av en ”Plusstadskommission” vid statsrådsberedningen för att under de kommande tio åren få en kraftfull och uthållig styrning. Något som även har potential att bli en kraftfull post corona-insats.

Förslaget stöds av ett flertal kommuner, aktörer och företag som ställer sig bakom att kraftsamlingen genomförs.

Läs mer:

Plusstad, Världsutsällning 2030 – Nationell kraftsamling för export av innovativ stadsutveckling (pdf)

Missiv: Plusstadskonceptet (pdf)