De flesta stora biltillverkare satsar idag stora resurser på att utveckla laddbara bilar samtidigt som priserna sjunker och räckvidden ökar. Enligt Bil Swedens analys kan effektivisering av förbränningsmotorerna och en kraftigt ökad andel laddbara bilar i bästa fall minska personbilarnas utsläpp med 59 procent till 2030. Bil Sweden räknar då med att 80 procent av alla nya bilar är laddbara 2030.

Utöver elektrifieringen  pekar färdplanen också på hur bränslet måste bytas i den övriga fordonsflottan. Reduktionsplikten måste skruvas upp och fler måste få möjligheten att tanka högiblandad etanol, ren biodiesel och biogas. Tillsammans skapar det förutsättningar för att nå målet och minska utsläppen med 70 procent från inrikes transporter.

Fordonsindustrin kommer att arbeta för att laddbara fordon finns för att möta den snabba ökningstakten i efterfrågan och kommer även utveckla energismartmärkning på personbilar i likhet med den energimärkning som t ex finns på vitvaror. Branschen kommer också att arbeta för en massiv utbildningsinsats för att säkerställa den kompetens inom elektriska drivlinor som behövs för att klara omställningen.

Färdplanen innehåller också förslag på politik som krävs för att målen om en fossilfri fordonsflotta ska uppnås. Bland annat:

  1. Infrastruktur: Bygg ut vägel, kapacitet och effekt i takt med utrullning av fordonen och ge Energimyndigheten i uppdrag att samordna utbyggnaden av privat och publik laddning. Stöd i form av Klimatklivet och Ladda hemma stöd är fortsatt viktiga för att hålla tempot uppe.
  2. Regeringen bör påverka EU så att ökad andel biodrivmedel får räknas in när personbilstillverkarna ska uppnå EU:s krav på minskade CO2-utsläpp per kilometer.
  3. Styrmedel vid köp och drift: Förhindra export av klimatbonusbilar till andra länder genom att bonusen måste återbetalas om bilen exporteras till annat land. Ge styrmedel för att nyttja de renaste fordonen. Inför miljödifferentierade trängselskatter och bro- och parkeringsavgifter för klimatbonusbilar.
  4. Skattereform för vägtrafik: Växla på sikt över de skatter och avgifter vi har idag på fordonen till en smart kilometerskatt som kan variera med tid, plats och fordonets miljöegenskaper, vilket är ett mer träffsäkert system där t ex landsbygden och skogsbilvägar kan få en lägre total skatt jämfört med idag

Färdplanen kommer att kompletteras med en del om tunga fordon och lämnas över till regeringen i början av nästa år. Den kommer då att finnas tillgänglig i sin helhet.

Material:
BIL Swedens presentation av färdplanen (pdf)
Debattartikel: Med rätt stöd kan 8 av 10 bilar vara laddbara 2030 
Sändning från presentationen