I juni 2017 beslutade Sveriges riksdag att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Det kommer att kräva en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid.

De lösningar som Digitaliseringskonsulterna hjälper till att implementera har mycket stor potential. Genom att skapa en samsyn i branschen kan digitaliseringskonsulternas färdplan bidra till att utvecklingen mot fossilfria och klimatpositiva affärsmöjligheter möjliggörs och påskyndas genom strategiska uppmaningar och förslag.

– Digitaliseringen och omställningen bort från fossila bränslen är två områden där utvecklingen går snabbt nu. Om vi kan få dem att kugga in i varandra är förändringspotentialen enorm. Digitaliseringskonsultbranschen kan bidra med lösningar och påskynda arbetet för andra branscher och på det sättet stärka den fossilfria konkurrenskraften för hela Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

IT-konsulterna har en ledande roll i utformningen av grunderna i den fjärde industriella revolutionen, från smart användningen av IT-lösningar och utveckling av nya affärsmodeller i en digitaliserad värld till implementering av AI-lösningar och dematerialisering via digitalisering. Dessa områden är helt avgörande för hur morgondagens samhälle kommer se ut, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Men de levererar inte automatisk fossilfria och hållbara lösningar, de bör istället ses som kraftfulla katalysatorer som både kan accelerera utvecklingen mot en fossilfri framtid, eller accelerera ohållbara trender, beroende på hur de används.

– Vi i IT-konsultbranschen har ett ansvar att se till att några av de mest kraftfulla verktyg som mänskligheten skapat används för att accelerera en förändring mot en hållbar och smart framtid. Vi är glada över att redan ha lyckats samla mer än 40 kollegor i branschen och flera av de ledande experterna inom området för att genomföra detta projekt, säger Dennis Pamlin, Accelerator för netto-positivitet och digital hållbarhet, Cybercom och sammankallande i styrgruppen för digitaliseringskonsultbranschens färdplan.

Arbetet med Färdplanen projektleds av Cybercom och syftet är att tillgängliggöra den samlade kunskapen om den klimatpåverkan som digitaliseringskonsultsektorns värdekedja bidrar till. Den ska belysa trender, drivkrafter, hinder, målbilder och affärsnytta med klimatarbetet till en bred grupp aktörer och roller.

En framgångsfaktor för färdplanen är att alla viktiga delar av värdekedjan ställer sig bakom den. Olika företrädare är därför välkomna att medverka i arbetsprocessen. Det är viktigt att vi får en bredd av olika aktörer relevanta för digitaliseringskonsultsektorn som deltar, till exempel kunder, leverantörer, städer och investerare. Dessa är välkomna att meddela sitt intresse till fossilfritt@cybercom.com.

Läs mer om Digitaliseringskonsultbranschens färdplan