Kommunerna har en nyckelroll för att omställningen till fossilfria transporter ska lyckas. De är dels beställare av kollektivtrafik och transporter till den egna organisationen men har också möjlighet att påverka genom detaljplaner och makt över gatuutrymmet.

Förslagen som är framtagna i samarbete med IVL, Svenska miljöinstitutet och flera klimatkommuner presenteras i dag på konferensen ”Släpp kommunerna loss” i Stockholm.

Förslag till reformer:

  1. Regeringen bör gå vidare med Transportstyrelsens förslag om två nya miljözoner för lätta fordon, där Transportstyrelsens befintliga förslag kompletteras med skärpningar i takt med att nya, skarpare utsläppsklasser, som Euro 6D, införs.
  2. Kommuner bör ges rätten att reglera trafiken på enskilda gator utifrån fordons utsläppsklass eller drivmedel.
  3. Ge transportstyrelsen i uppdrag att se över trafiklagstiftningen för att möjliggöra särskilda cykelfartsgator där cykeln är prioriterad och möjlighet till cykling mot påbjuden färdriktning.
  4. Ändra kommunala avgiftslagen så det blir möjligt att differentiera parkeringsavgifter för miljöfordon.
  5. Regeringen bör utarbeta ett konkret förslag som gör det möjligt att ta ut en parkeringsplatsskatt, under liknande former som trängselskatten, på kommersiella parkeringsytor.
  6. Ge boverket i uppdrag att ta fram ett bättre kunskapsunderlag för att stödja kommuner som vill arbeta med sänkta parkeringstal och hållbara mobilitetstjänster, och en uppdaterad tolkning av hur plan- och bygglagen kan användas för att reglera tillgänglighet snarare än parkering.
  7. Ge kommunerna möjlighet att kräva gröna transportplaner i samband med nyexploateringar eller större ombyggnationer i kommunen.
  8. Ge uppdrag till Trafikverket att prognoser och utbyggnadsplaner i högre utsträckning ska bidra till att nationella, regionala och lokala miljömål nås.
  9. Ge möjlighet till statlig medfinansiering av åtgärder som minskar transportefterfrågan samt åtgärder som gynnar cykel- och kollektivtrafik.
  10. Ge upphandlingsmyndigheten uppdrag att ta fram upphandlingshjälp för miljökrav på transporter i kommunal upphandling av varor och tjänster.

Läs underlagsrapporten i sin helhet: 10 reformer som underlättar kommuners klimat- och miljöarbete