Närkefrakt ekonomisk förening

Inrapporterade klimatmål: ”Närkefrakt har under många år arbetat med att förbättra olika miljöpåverkande faktorer inom vårt verksamhetsområde.

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossil koldioxid samt effektivisera energianvändningen. Detta skall vi nå genom att arbeta för en fossiloberoende transportsektor, främja förnybar energi och skapa förutsättningar för ytterligare energieffektivisering.

Andel förnybar råvara 2017=49%
Euroklass 5 eller bättre= 77% ”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.narkefrakt.se

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.